Yazılar

Gökal Sigorta Makine Kırılması Sigortası

Makine Kırılması Sigortası Ekipmanlarınız Güvencede

Gökal Sigorta Makine Kırılması Sigortası

Makine Kırılması Sigortası

Makine Kırılması Sigortası

Makine Kırılması Sigortası ile makina ve tesislerde ani ve beklenmedik her türlü sebepten işletme kazaları, modelin, imalatın, montajın, malzemenin, kalıbın, dökümün ve işçiliğin kusurlu olmasından, yağlama kusurlarından, elektrik enerjisinin doğrudan doğruya etkisi sonucu kısa devre,  yüksek voltaj ile izolasyon hatalarından, atmosferik elektrikiyetin dolaylı etkilerinden, tıkanma ve yabancı maddelerin girmesinden, santrifüj kuvvetinden kaynaklanan parçalanmalardan, buhar kazanlarında ve buhar kaplarındaki su noksanlığından, su çekiçlemesi, ani olarak aşırı ısınma ve soğumadan, kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısıyla meydana gelen ezilme, yırtılma ve deformasyonlardan, fırtına ve kasırgadan, dondan veya çözülen buz parçalarının yürümesinden, işletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından ve istisna edilmeyen diğer sebeplerden kaynaklanan maddi zararların gerektirdiği tamirat masrafları ve ikame masrafları temin edilir.

Bu teminat ile matkap, makas, bıçak, vb. değiştirilebilir parçalar ile belirli sürelerde değiştirilmesi veya yenilenmesi şart olan sarf malzemeleri temin edilemez.

Gökal Sigorta Makine Kırılma Sigortası

Makine Kırılma Sigortası

isteğe bağlı olarak dahil edilebilecek ek teminatlar

Kazanlar vb.için fiziki infilaklardan meydana gelecek ziya ve hasarlar, G.L.K.H.H.K.N.H.-TERÖR (Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör), makina ve tesisin temel ve kaidelerinde teminat kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelebilecek ziya ve hasarlar, teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarın gerektirdiği, uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla çalışma ücretleri, İş makinaları vb.için müteharrik makinalar için geniş kasko klozu.

Ana Teminatlar

 • İşletme hataları (bakım hataları, hatalı kullanma, yağlama kusurları vb.)
 • İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali veya dikkatsizliğinden kaynaklanan hasarlar
 • Çevresel nedenler (fırtına, don olayı, çözülen buz parçalarının yürümesi vb.)
 • Elektrik ve atmosferik olaylar (kısa devre, şerare, yüksek voltaj ve indüksiyon, izolasyon hataları)
 • Merkezkaç sebepli parçalanmalar
 • Su çekiçlemesi, ani ısınma ve soğuma, büzülme
 • Tıkanma ya da yabancı maddeler girmesi ve burada sayılamayan, Makine Kırılması Sigortası

Ek Teminatlar

 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk, hareketleri, terör ve sabotaj
 • Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücretleri ve zamları
 • Makinelerin temel ve kaideleri
 • Makine kırılmasına bağlı kar kaybı
 • Hareketli makineler (özellikle iş makineleri) için geniş kasko ek teminatı

* Bunlara ek olarak çarpma, çarpışma, devrilme, toprak kayması, yangın, yıldırım, deprem, sel gibi riskler de teminat kapsamına dahil edilebilir.

Atlas Sigorta Perpa Şişli Acentesi Gökal Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti.

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:13 No:2090 Şişli – İstanbul

İLETİŞİM

ATLAS SİGORTA

GÖKAL SİGORTA

GÖKAL FACEBOOK

PERPA TİCARET MERKEZİ 

 

Gökal Sigorta Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Sürücü Yolcu Bedeni Zararlar

Atlas Mutuel Sigorta Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Koltuk Ferdi Kaza Sigortası, poliçede belirtilen araçta bulunan sürücü ve yolcuların uğrayacağı bedeni zararları ferdi kaza sigortası genel şartları çerçevesinde temin eder.

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları

Madde 1- İşbu poliçe, aşağıdaki şartlar dairesinde, sigortalıyı sigorta müddeti içinde maruz kalacağı kazaların neticelerine karşı temin eder.

Madde 2- Bu poliçedeki Kaza tabirinden maksat ani ve harici bir hadisenin tesirile sigortalının iradesi dışında ölmesi veya cismani bir arızaya maruz kalmasıdır.

Atlas Sigorta Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Madde 3- Aşağıdaki haller de kaza sayılır:
a) Birdenbire ve beklenilmeyen bir şekilde intişar eden gazların teneffüsünden.

b) Yanıklardan ve ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopmasından.

c) Yılan veya haşerat sokması neticesinde husule gelen zehirlenmeler.

d) Isırılma neticesinde meydana gelen kuduzdan mütevellit vefat hali veya cismani arızalar.

Madde 4 -Aşağıdaki haller kaza sayılmaz:

a) Her nevi hastalıklarla bunların neticelerinin ve marazi bir halin,

b) Sigortanın şumulüne giren bir kaza neticesinde vukua gelmediği takdirde, suhunetin, donma, güneş çarpması ve konjestion gibi tesirlerinin,

c) Herhangi akıl ve ruh haleti ile olursa olsun, intiharın veya intihara teşebbüsün,

d) Aşikar sarhoşluğun, sigortanın şumulüne giren bir kazanın icap ettirmediği ahvalde uyuşturucu madde kullanmanın, ilaç ve zararlı madde almanın,

e) Sigortanın şumulüne giren bir kazanın icabettirmediği cerrahi; müdahalenin (ameliyatın) ve her türlü şua tatbikinin, tevlit ettiği vefat hali veya cismani arızalar.

Madde 5- Aşağıdaki haller sigortadan hariçtir:
a) Harp veya harp mahiyetindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma veya bunlardan doğan iç kargaşalıklar,

b) Grevlere, lokavt edilmiş işçi hareketlerine, halk hareketlerine kavgalara iştirak,

c) Cürüm ve cinayet işlemek veya bunlara teşebbüs,

d) Tehlikede bulunan eşhas ve malları kurtarmak hali müstesna, sigortalının kendisini bile bile ağır tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,

e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar.

f) Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj,

g) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve buna bağlı sabotajlara katılmak Suda boğulmalar, sigortanın şumulüne giren bir kaza neticesinde vuku bulmadığı takdirde sigortadan hariçtir.

Madde 6- Aksine mukavele yoksa, aşağıdaki haller de sigortadan hariçtir: a) Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek,

b) Açık deniz balıkçılığı ile sürek ve sürgün avları, yaban domuzu vesair vahşi hayvan avcılığı ve yüksek dağlarda avcılık,

c) Dağlara ve cumudiyelere tırmanma suretile yapılan dağcılık, kar veya buz üzerinde yapılan bilumum sporlar (kayak, patinaj, hokey ve boksley gibi); cirit oyunu, manialı binicilik, polo, rugbi, eskrim, halter, güreş, boks, basketbol, futbol ve yelken sporlarile ağır ve tehlikeli jimnastik hareketleri ve profesyonel spor hareketleri,

d) Her nevi spor müsabakalarile sürat ve mukavemet yarışları, e) Havada yolcu sıfatından gayri bir sıfatla uçuş,
f) Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması.

g) 5 inci maddenin (e) bendinde belirtilen zararlar ve aynı maddenin (g) bendinde belirtilen terör ve sabotaj eylemlerine katılma hali hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler.

Sigortanın Mülki Hududu
Madde 7- İşbu sigorta teminatı Türkiye Hududları dışında da caridir. Teminat Nev’ileri

Madde 8- Verilen ve verilmeyen teminatların poliçenin ön yüzünde belirtilmesi kaydıyla, aşağıda belirtilen vefat ve daimi maluliyet teminatlarına ilave olarak, gündelik tazminat ve tedavi masrafları teminatlarının biri veya her ikisi verilebilir.

A) Vefat Teminatı:

İşbu poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında vefatına sebebiyet verdiği takdirde, sigorta bedeli poliçede gösterilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir.

B) Daimi Maluliyet Teminatı:

İşbu poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene

zarfında daimi surette maluliyetine sebebiyet verdiği takdirde tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kat’i surette tesbitini müteakip, daimi maluliyet sigorta bedeli aşağıda münderiç nisbetler dahilinde kendisine ödenir.

Atlas Sigorta Perpa Şişli Acentesi Gökal Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti.

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:13 No:2090 Şişli – İstanbul

İLETİŞİM

ATLAS SİGORTA

GÖKAL SİGORTA

GÖKAL FACEBOOK

PERPA TİCARET MERKEZİ 

Gökal Sigorta Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Yolcu, Sürücü

Gökal Sigorta Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası, yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacılığı kapsamında seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve yardımcılarını, taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar geçen seyahat süresi içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere, maruz kalacakları her türlü kazaların neticelerine karşı genel şartlar dahilinde teminat altına alır.

Atlas Sigorta Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Kaza Sigortası Genel Şartları

Sigortanın Kapsamı, Konusu

Bu sigorta, yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacılığı kapsamında seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve yardımcılarını, taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar geçen seyahat süresi içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere, maruz kalacakları her türlü kazaların neticelerine karşı aşağıdaki şartlar çerçevesinde teminat altına alır. Poliçede kayıtlı taşımacının, 10/07/2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa istinaden verilen taşımacı yetki belgesine sahip olması; yolcu taşımacılığının zorunlu haller hariç, bu kanun hükümleri çerçevesinde yapılması ve taşımanın yapıldığı aracın poliçede kayıtlı olması zorunludur.

Kazanın Tanımı

Bu genel şartlardaki kaza terimi, ani ve harici etkisi tespit edilen doğal afetler de dahil olmak üzere, sigortalının iradesi dışında meydana gelen ve sigortalının bedensel bir sakatlığa maruz kalmasına veya ölmesine sebebiyet veren ani ve harici olayı ifade eder. Birdenbire ve beklenmeyen bir şekilde ortaya çıkan gazların solunması, yanık ve ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopması da kaza sayılır. Ancak;

a) Her türlü hastalıklı hal,
b) Sigortanın kapsamına giren bir kaza neticesinde meydana gelmediği takdirde, sıcaklık, donma, güneş çarpması ve tıkanıklık gibi tesirler,
c) Akıl ve ruh durumuna bakılmaksızın intihar veya intihara teşebbüs,
d) Belirgin sarhoşluk, uyuşturucu ve zararlı madde kullanımı,
e) Sigortanın kapsamına giren bir kazanın gerektirmediği cerrahi müdahale ve her türlü ışın tedavisi ile ilaç kullanımı neticesinde meydana gelen ve sigortalının bedensel bir sakatlığa maruz kalmasına veya ölmesine sebebiyet veren olaylar kaza sayılmaz.

Kapsama Giren Teminat Türleri

Ölüm Teminatı

Bu sigorta ile teminat altına alınan bir kaza, sigortalının kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde ölümüne yol açtığı takdirde, teminatın tamamı, sigortalının yardımından mahrum kalan hak sahiplerine ödenir.

Sakatlık Teminatı

Bu sigorta ile teminat altına alınan bir kaza, sigortalının kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde sakatlığına yol açtığı takdirde, tıbbi tedavinin sona ermesi ve sakatlığın kesin olarak tespiti sonucunda, sakatlık tazminatı aşağıda belirtilen oranlar dahilinde kendisine ödenir.

Atlas Sigorta Perpa Şişli Acentesi Gökal Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti.

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:13 No:2090 Şişli – İstanbul

İLETİŞİM

ATLAS SİGORTA

GÖKAL SİGORTA

GÖKAL FACEBOOK

PERPA TİCARET MERKEZİ 

Gökal Sigorta Rent A Car Kasko

Rent A Car Kasko Araç Kiralama Firmalarına Özel

Gökal Sigorta Rent A Car Kasko

Rent A Car Kasko

Rent A Car Kasko

Rent A Car Kasko Sigortası, Hususi oto, kamyonet ve minibüs kullanım tarzlarında, kısa süreli ve uzun süreli operasyonel kiralama yapılan araçlar için poliçe tanzim edilen üründür.

Rent a Car Kasko Sigortası, zorunlu Trafik Sigortası’nın aksine sigorta sahibinin kendi aracını güvence altına almasını sağlar ki bu durum Kasko ile Trafik Sigortaları arasındaki en önemli farktır.

Kasko poliçenizi ihtiyacınız olan teminatlar doğrultusunda belirleyebilir, şirketimizin sizin için hazırlamış olduğu kasko ürünleri arasından ihtiyacınıza uygun kasko poliçesini seçebilirsiniz.

Atlas Mutuel Rent A Car Kasko

Rent A Car Kasko

İsteğe bağlı sigortalar arasında yer alan Kasko Sigortası’nı şirketimizin avantajlı ve kapsamlı sigorta poliçeleriyle birlikte güçlendirebilir, araba sürme keyfinize güveni ve huzuru ekleyebilirsiniz.

Kasko sigortası ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz kara araçlarından, römork veya karavanlardan iş makinelerinden, lastik tekerlekli traktörler, diğer zirai tarım makinelerinden doğan menfaatin aşağıda belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı maddi zararları teminat altına alır.

a) Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması,

b) Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,

Atlas Mutuel Rent A Car Kasko

Rent A Car Kasko

c) Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar,

d) Aracın yanması,

e) Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi

Genişletilmiş Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerden bir kısmı için teminatın verildiği üründür.

TEMİNATLAR:

 1. Çarpma, çarpışma, devrilme, düşme, yuvarlanma, yanma, hırsızlık
 2. Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör
 3. Deprem ve Yanardağ Püskürtmesi
 4. Toprak Kayması, Fırtına, Dolu, Yıldırım
 5. Sel ve Su Baskını
 6. Asıl anahtar ile aracın çalınması
 7. Anahtar kaybı
 8. Aracın yetkisiz kişilerce çekilmesi
 9. Sigara ve benzeri maddelerin temasıyla meydana gelen zararlar
 10. Kemirgen ve diğer hayvanların vereceği zararlar
 11. Kıymet kazanma
 12. Yeni değer teminatı
 13. Yurt dışı teminatı
 14. Yanlış akaryakıt dolumu teminatı
 15. Kullanım ve gelir kaybı teminatı
 16. Kişisel eşya teminatı
 17. Aksesuar teminatı
 18. Patlayıcı ve parlayıcı maddeler taşınması
 19. Taşınan emtea teminatı
 20. Hasarsızlık Koruma
 21. İhtiyari Mali Sorumluluk
 22. Manevi tazminat
 23. Ferdi Kaza
 24. Tedavi Masrafları
 25. Hukuksal Koruma
 26. Mini Onarım Hizmeti
 27. Yol Yardım Hizmeti
 28. İkame Araç Hizmeti

HASARSIZLIK İNDİRİMİ UYGULAMASI

Hasarsızlık İndirimi, Poliçenin birbirini takip eden vadelerde kesintisiz olarak yenilenmesine ve hasarsızlık halinin de bu süreler içerisinde devam etmesine bağlı olarak uygulanır. Vade bitiminde yenilenmeyen veya ara verilen poliçenin, sigortalı talebi doğrultusunda tekrar yenilenmesi halinde hasarsızlık İndirimi hakkı sona erer. Kısa süreli (bir yıldan az vadeli) poliçelerde uygulanmaz. Sigortalı gerçek ya da tüzel kişiyi takip eder. Sigorta konusu araç sahibinin değişmesi halinde poliçe teminatı ve ona bağlı olarak İndirim hakkı kendiliğinden sona erer. Ancak, araç mülkiyetinin; resmi nikahlı eşler arasında değişmesi ile finansal kiralama nedeniyle kiracıya geçmesi hallerinde, indirim hakkı korunarak, aynen devam eder.

HASARSIZLIĞI BOZMAYAN HALLER

Poliçe vadesi içerisinde meydana gelebilecek;

 • Bir adet cam kırılması hasarı
 • Bir defaya mahsus olmak üzere sadece araca takılı ses, görüntü ve telefon cihazı ve tertibatının çalınması hasarları,
 • Bir defaya mahsus olmak üzere far, stop, sinyal lambası ve dış ayna parçalarından sadece bir adetinin kırılması,
 • %100 rüculu hasarlar,
 • Mini onarım hasarı

hasarsızlığı bozmamaktadır.

ATLAS MUTUEL MİNİ ONARIM HİZMETLERİ

Aracınızın boya, kaporta, iç döşeme, plastik tampon, ön cam aksamlarında oluşabilecek küçük ölçekli hasarların, aşağıda belirtilen limitler dahilinde onarılması hizmetidir. Bu onarım hizmeti parça değişimi olmaksızın tamirat işlemlerini kapsamakta olup Binek otomobiller, Atlas Sigorta poliçesinde ‘Rent A Car veya Uzun Süreli Kiralama’ olarak belirtilen araçlar, Özel 4×4 Jeep ve Minivanlar,Ticari Panel Van, Minibüs ve Kamyonet tipi araçlar için geçerlidir.

Kamyon, Otobüs, 2.5 Ton ‘’ Brüt Yüklü Ağırlık’’ üzerindeki ticari araçlar, ticari taksiler, dolmuş ve Atlas Sigorta poliçesinde Rent a Car veya Uzun Süreli Kiralama olarak belirtilmeyen kiralık araçlar hizmet kapsamı dışındadır.

Bu onarım hizmeti sonrasında poliçenizin şirketimizce yenilenmesi durumunda hasarsızlık indiriminiz etkilenmeyecektir.

ATLAS Standart Mini Onarım “hizmeti kapsamında verilecek servis ve hizmetler şunlardır:

 • “Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme” ( 5 cm çapa kadar boya hasarsız kaporta göçükleri) 8 Adet/Yıl
 • “Boya Hasarlı Kaporta Düzeltme” (10 cm’ye kadar boya hasarlı kaporta göçük ve ezikleri) 4 Adet/Yıl
 • “Boya Tamiri, Mini Yama” (20 cm çapa kadar plastik tampon sıyrıkları, 30 cm ye kadar kaporta panel çizikleri ve sıyrıkları) 4 Adet/Yıl
 • “İç Döşeme Tamiri” (deri, halı, kumaş, plastik üzerindeki 1 cm çapa kadar sigara yanığı, 5 cm çapa kadar yırtık, çizikler, 3 cm çapa kadar plastik parça kopukları) 8 Adet/Yıl
 • “Ön Cam Tamiri” (manda gözü, yıldız, kombine tip gibi 5 cm çapa kadar cam 8 Adet/Yıl
 • “Leke Çıkarma” (İç döşeme kumaş ve halılar üzerindeki 5 cm çapa kadar lekeler) 8 Adet/Yıl
 • “Plastik Tampon Tamiri” (Ön ve arka tamponlardaki teknik olarak onarılabilir her türlü göçük, yırtık, kopuk, Pütürlü Plastik Tabi Kaplama işlemleri vs. gibi plastik hasarları) LİMİTSİZ

İKAME ARAÇ

Poliçe süresi içinde kasko poliçe teminatına giren hasar neticesinde hususi otomobil ve hafif ticari (Kapalı Kasa-Açık Kasa-Frigofirik Kasa, Panelglasvan, Minibüs Özel Kullanım) araçlarda, aracın serviste 24 saatten fazla yatmasının eksper tarafından onaylanması kaydıyla; azami 7-10-15-30 güne kadar yıllık 2 olay ile sınırlı, sigortalı araç özelliklerine en yakını ile ikame araç hizmeti sağlanır. Minibüs ve Kamyonet kullanım tarzları için ikame araç hususi otomobil kullanım tarzında olacaktır.

Aracın çalınması, kısmi hırsızlık, pert (tam hasar) hasarlarında ve aracın trafikte seyrinin mümkün olduğu durumlarda bu hizmet verilmez. Aynı kazada seyahate devam için ayrıca kiralık talep edilmesi durumunda hizmetlerden yalnızca birisi geçerli olacaktır.

İş bu poliçe ile yurt dışı için ek teminatı almış olsa dahi, bu hizmet yalnızca yurt içinde sağlanmaktadır.

Uzun süreli operasyonel kiralama olarak tanzim edilen rent a car poliçelerinde bu hizmet 7 güne kadar yıllık 2 olay ile sınırlı olup sadece hususi otomobiller için verilmektedir.

Genel Şartlar:
Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları
Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları
Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları

Atlas Sigorta Perpa Şişli Acentesi Gökal Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti.

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:13 No:2090 Şişli – İstanbul

İLETİŞİM

ATLAS SİGORTA

GÖKAL SİGORTA

GÖKAL FACEBOOK

PERPA TİCARET MERKEZİ